Όροι χρήσης

Η λειτουργία της πύλης διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, καθώς τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό της έχουν σχεδιαστεί για να καθίστανται προσβάσιμα σε όλους και πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο, από τους χρήστες που συνεισφέρουν στην πύλη, αναρτώντας υλικό, να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στους όρους χρήσης και στην πολιτική της.

1.Χρήση δεδομένων

Η χρήση των δεδομένων της πύλης αναφέρεται στους Όρους Χρήσης, ορίζοντας τις δυνατότητες που παρέχονται και τους περιορισμούς που υπάγεται το σύνολο του υλικού που υπάρχει διαθέσιμο στην πύλη.

Αυτό το υλικό παρέχεται τόσο από το Δήμο όσο και από τους εγγεγραμμένους χρήστες και καθώς οι πηγές αυτού του δικτυακού τόπου είναι διαθέσιμες για επαναχρησιμοποίηση, όλα τα πολυμέσα και οι πληροφορίες που τα συνοδεύουν, έχουν σαφή σήμανση πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία υποδεικνύει αν, και υπό ποιές συνθήκες, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

1.1. Πολυμέσα και πληροφορίες

Τα πολυμέσα και οι πληροφορίες που τα συνοδεύουν, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, που παρουσιάζονται μαζί τους. Οι άδειες που συνοδεύουν το υλικό είναι οι παρακάτω:

Για τα δεδομένα αυτά συνιστάται να γίνεται αναφορά στις πηγές τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

1.2. Μεταδεδομένα

Όλα τα μεταδεδομένα που διατίθενται δημοσιεύονται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, με τους όρους της άδειας:

Για τα δεδομένα αυτά συνιστάται να γίνεται αναφορά στις πηγές τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

1.3. Παραχώρηση άδειας

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας δεν είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του συνόλου των πολυμέσων, μεταδεδομένων ή των ψηφιοποιημένων αρχείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από το σύνολο των χρηστών. Οι πάροχοι αυτών των δεδομένων έχουν διαβεβαιώσει, ότι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων έχουν συμφωνήσει με τη δημοσίευση των έργων τους, υπό τις ισχύουσες συνθήκες, όπως αναφέρονται παραπάνω. Καθώς ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητα των στοιχείων αυτών, δίνεται η δυνατότητα σε όποιον θεωρεί ότι παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα, να απευθυνθεί στους διαχειριστές της πύλης.

1.4. Αποποίηση Ευθύνης

Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα του ιστοτόπου και του περιεχομένου του.

Εκτός από την έκταση ευθύνης που υπαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος κάθε νομικής θεωρίας για ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες, τιμωρητικές ή υποδειγματικές ζημίες που προέρχονται από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του. Ειδικότερα, δεν είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα:

 • Ακρίβεια, πληρότητα κ.λπ. του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του
 • Κάθε παράβαση της ιδιωτικής ζωής, δημοσιότητας ή άλλων δικαιωμάτων, όπως παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων στα πολυμέσα, μεταδεδομένα, ή άλλο περιεχόμενο, που διατίθεται, σε συνθήκες που δεν έχουν εγκριθεί από τον κάτοχο των δικαιωμάτων
 • Κάθε χρήση από τρίτους, η οποία υπερβαίνει τα δικαιώματα που εκφράζονται στους όρους χρήσης.

1.5. Αποδοχή όρων

Εξασκώντας κάθε δικαίωμα στο δικτυακό τόπο ή στο περιεχόμενό του, το οποίο απορρέει από τους όρους χρήσης, οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν να δεσμεύονται με αυτούς, ενώ ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας διατηρεί το δικαίωμα να τους τροποποιήσει. Οι όροι χρήσης της πύλης διέπονται από το Δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2. Συνεισφορά δεδομένων

Οι χρήστες που συνεισφέρουν στην πύλη οφείλουν να γνωρίζουν ότι το υλικό τους είναι διαθέσιμο για χρήση στους υπόλοιπους χρήστες, υπό τους όρους των αδειών που θα ορίσουν κατά την ανάρτησή του.

2.1. Λογαριασμός χρήστη

Η δημιουργία λογαριασμού στην πύλη συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συνεισφοράς. Ο λογαριασμός διαχειρίζεται από τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος έχει ευθύνη να τηρεί το απόρρητο του συνδυασμού «Όνομα χρήστη-Κωδικός πρόσβασης», καθώς θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην πύλη, μέσω αυτού του συνδυασμού.

2.2. Διάθεση υλικού

Όλο το υλικό των χρηστών προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ορίζει ο κάθε χρήστης. Εάν ο χρήστης είναι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου οφείλει να ορίσει την κατάλληλη άδεια χρήσης που επιθυμεί, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω:

Εάν ο χρήστης δεν είναι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου, εγγυάται ότι:

 • έχει την άδεια από τον δικαιούχο να δημοσιεύσει το υλικό του, συνοδεύοντάς το με τη σωστή άδεια χρήσης
 • ο δημιουργός του έχει εκχωρήσει το υλικό ως κοινό κτήμα και συνεπώς διατίθεται σε ελεύθερη χρήση

Με την ανάρτηση, ο χρήστης παραχωρεί την άδεια στο κοινό για χρήση, αναπαραγωγή, διανομή και επικοινωνία του υλικού αυτού, με τους περιορισμούς όμως των δικαιωμάτων χρήσης που το συνοδεύουν. Οι διαχειριστές της πύλης δεν είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση των επισκεπτών στους παραπάνω κανόνες, αλλά μόνο για την ενημέρωσή τους.

2.3. Προδιαγραφές δεδομένων

Όλο το τεκμηριωμένο υλικό της Συλλογής του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας που έχει αναρτηθεί ή πρόκειται να αναρτηθεί στη διαδικτυακή αυτή πύλη πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές ψηφιοποίησης και απόθεσης πολιτιστικού περιεχομένου. Αυτές οι πρακτικές στοχεύουν:

 • στην αύξηση της διαλειτουργικότητας τωνψηφιοποιημένων αρχείων πολιτιστικής κληρονομιάς και της προσβασιμότητας των ψηφιακών συλλογών µέσω της αξιοποίησης ευρέως αποδεκτών προτύπων
 • στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του ψηφιακού περιεχομένου
 • στη μείωση της πιθανότητας επανάληψης της διαδικασίας ψηφιοποίησης των ίδιων αντικειμένων στο μέλλον και
 • στη μακροπρόθεσμη διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου

Καθώς το σύνολο του υλικού που είναι αναρτημένο στην πύλη αποθηκεύεται και σε Ενιαίο Αποθετήριο του Δήμου, συλλέγονται και τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν το υλικό αυτό. Τα μεταδεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με το πρότυπο DublinCore, και υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς, ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση του πολιτιστικού υλικού της πύλης και μέσω μηχανών αναζήτησης. Συνεπώς προκειμένου ένας χρήστης να αναρτήσει υλικό στην πολιτιστική πύλη πρέπει να ελέγξει ότι πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές που απαιτούνται:

 • Το υλικό πρέπει να αφορά σε πολιτιστικό περιεχόμενο και μόνο, καθώς ο σκοπός της πύλης είναι η συλλογή και ελεύθερη διάθεση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.
 • Τα ονόματα των αρχείων συνιστάται να είναι κατά το δυνατόν περιγραφικά, καθώς αυτό διευκολύνει την αναζήτησή τους από μηχανές αναζήτησης.
 • Τα ψηφιοποιημένα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή jpeg.
 • Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας ανάλυσης για τα ψηφιοποιημένα αρχεία είναι 72 dpi
 • Το όνομα του αρχείου πρέπει να έχει συγκεκριμένη μορφή. Συγκεκριμένα το όνομα του αρχείου πρέπει να εμφανίζεται με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά, ενώ δεν επιτρέπονται τα σύμβολα (*, ?, <, >, %, ', ", \, /, :, |, [ , ], @). Ένα παράδειγμα ονόματος αρχείου θα μπορούσε να είναι “tekmirio_politistiko“

2.4. Χρήση μεταδεδομένων

Όλα τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν τα πολυμέσα διατίθενται σε τρίτους υπό τους όρους της άδειας:

2.5. Παράνομη χρήση της Υπηρεσίας

Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι οι διαχειριστές της πύλης δεν έχουν γνώση του περιεχομένου και των μεταδεδομένων που διατίθενται. Οι διαχειριστές ελέγχουν το υλικό που αναρτούν οι χρήστες πριν την οριστική δημοσίευσή του, μόνο ως προς τις προδιαγραφές. Υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων είναι αποκλειστικά ο χρήστης που κάνει την ανάρτηση του υλικού.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους, οι διαχειριστές της πύλης μπορούν να προβούν σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, να αφαιρέσουν περιεχόμενο ή μεταδεδομένα ή να κλείσουν ένα λογαριασμό, αν κρίνουν ότι υπάρχουν λόγοι για να γίνει αυτό, ιδίως, αν κάποιος χρήστης παραβιάζει τους Όρους και τις Πολιτικές Χρήσης.

2.6. Διάρκεια χρήσης/Τερματισμός και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να παύσει να χρησιμοποιεί την πύλη και κλείσει τον λογαριασμό του/της, ανά πάσα στιγμή. Ακόμη, οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν ή/και να αναστείλουν τη διαθεσιμότητα της πύλης σε χρήστη που παραβιάζει τους παραπάνω όρους, αν κρίνουν ότι υπάρχουν λόγοι για να γίνει αυτό, χωρίς να δημιουργεί οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους τους, προς τον χρήστη.

Οι Όροι Συνεισφοράς για τους χρήστες και η χρήση της πύλης διέπονται από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όταν οι εθνικές ή διεθνείς κανόνες δικαίου δεν περιέχουν υποχρεωτικές διατάξεις για το αντίθετο, όλες τις διαφορές μεταξύ του χρήστη και του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, επιλύονται ενώπιον των Αρμόδιων Δικαστηρίων.

3. Πολιτικές

3.1. Πολιτική Προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Η πύλη “culhub” αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τους χρήστες της. Συνεπώς προσωπικές πληροφορίες μεταχειρίζονται με φροντίδα από τους διαχειριστές.

3.1.1. Συλλογή πληροφοριών

Σύμφωνα με την κοινή πρακτική, όταν ο χρήστης επισκέπτεται την διαδικτυακή πύλη πολιτισμού του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και εγγράφεται σε αυτήν, καταγράφονται και αποθηκεύονται ορισμένες πληροφορίες για εκείνον. Σε ορισμένες περιπτώσεις προωθούνται αυτές οι πληροφορίες προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι χρήστες και οι ανάγκες τους. Αυτό συμβαίνει για να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η χρηστικότητα της διαδικτυακής πύλης πολιτισμού, αλλά και οι υπηρεσίες που αυτή προσφέρει. Όμως, παρακαλούνται οι χρήστες να διαβάζουν τη Δήλωση για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής για να μάθουν τι είδους πληροφορίες καταχωρούνται και πώς χρησιμοποιούνται. Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ακόλουθα: αρχεία καταχωρήσεων, «cookies» και πληροφορίες που ζητούνται ρητά να παρέχονται για τον χρήστη κατά την εγγραφή του ή κατά τη χρήση κάθε ηλεκτρονικής μορφής επικοινωνίας με την Ομάδα Παρακολούθησης Ψηφιακής Πλατφόρμας Πολιτισμού του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

3.1.2. Αρχεία Καταχωρήσεων και «cookies»

Όταν επισκέπτεται ο χρήστης την πύλη, τα ερωτήματα και οι ενέργειές του καταγράφονται αυτόματα στο διακομιστή της πύλης. Τα αρχεία καταχωρήσεων περιέχουν πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση του χρήστη, η ημερομηνία και ο χρόνος κατά τον οποίο είχε πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο, οι σελίδες που ζήτησε να δει κ.λπ. Τα αρχεία καταχωρήσεων δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη.

Τα «cookies» είναι μικρές ποσότητες πληροφοριών που στέλνονται από ένα διαδικτυακό διακομιστή στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του. Περιέχουν πληροφορίες για τους διαδικτυακούς τόπους που έχει επισκεφτεί. Η πύλη χρησιμοποιεί «cookies» για να αναγνωρίσει τον χρήστη και τα προνόμια πρόσβασής του. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα την λειτουργία των «cookies», αλλά συνήθως ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του για να τα εμποδίσει.

3.1.3. Δεδομένα εγγεγραμμένων χρηστών και δεδομένα από άλλα ηλεκτρονικά έντυπα

Όταν ζητείται από το χρήστη να εγγραφεί, του ζητείται να παράσχει εθελοντικά ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό του. Η ταυτοποίηση των χρηστών, επιτρέπει να παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες στη διαδικτυακή πύλη. Μέσω της χρήσης κάθε ηλεκτρονικού εντύπου στη διαδικτυακή πύλη (φόρμα εγγραφής και επεξεργασίας προφίλ χρήστη, φόρμα επικοινωνίας) ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει τις ελάχιστες προσωπικές πληροφορίες (δηλαδή όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Ίσως χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες για να απαντηθούν σχετικά ζητήματα που απασχολούν τον χρήστη. Οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών δεν θα χρησιμοποιούνται για άμεση αλληλογραφία ή για άλλους λόγους πέραν των απαντήσεων στα ερωτήματα των χρηστών.

3.1.4. Προστασία Δεδομένων

Η πύλη πολιτιστικού περιεχομένου σέβεται την ιδιωτική ζωή των χρηστών και επιδιώκει να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, δεν πουλάει, δεν εμπορεύεται ή δεν ενοικιάζει σε άλλους τις πληροφορίες που παίρνει από τους χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Ακόμη λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση με τρόπο άλλον από αυτόν που δηλώνεται στην Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής. Τα δεδομένα αυτά δε θα παρασχεθούν σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός και αν οι διαχειριστές είναι νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουν.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρόνο είναι χρήσιμα για διοικητικούς λόγους. Μη προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται επ’ αόριστον ως ερευνητικό υλικό.

3.1.5. Σχετικά με τη Δήλωση για την Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής

Αυτή η διαδικτυακή πύλη ίσως περιέχει συνδέσεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό των διαχειριστών της. Η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής εφαρμόζεται μόνο για τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής των χρηστών σε αυτήν τη διαδικτυακή πύλη. Άλλοι διαδικτυακοί τόποι, με τους οποίους συνδέονται οι χρήστες, ίσως περιέχουν πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής που είναι διαφορετικές από την παρούσα. Οι αλλαγές στην πολιτική για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θα δημοσιεύονται στην αντίστοιχη σελίδα της πύλης.

3.1.6. Ερωτήσεις, Παράπονα και Επίλυση Διαφορών

Με τη χρήση της διαδικτυακής πύλης, ο χρήστης συναποδέχεται τους όρους για τη Δήλωση Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής. Παρόλα αυτά, διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για εξατομικευμένες υπηρεσίες. Αν ο χρήστης επιθυμεί να πληροφορηθεί για τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για εκείνον ή να ζητήσει τη διόρθωση ή την απομάκρυνση αυτών των δεδομένων, ή αν έχει άλλες ερωτήσεις σχετικές με αυτή τη δήλωση, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει διαθέσιμη στην πύλη.

3.1.7. Έντυπο Ανάδρασης

Αν ο χρήστης αντιμετωπίζει πρόβλημα από τη χρήση του ιστοτόπου ή αν επιθυμεί να υποβάλει γενικά σχόλια/προτάσεις, παρακαλείται να χρησιμοποιήσει τη φόρμα επικοινωνίας.

Όλα τα ηλεκτρονικά έντυπα που απαιτούν την εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει σε εθελοντική βάση και είναι μόνο για ενημέρωση. Το νομικά έγκυρο κείμενο είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα.